Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Artur Stec
 1. Ruda M., Mielech G., Stec A., Budzyński M., Próba oceny wartościowej tuczników według klasyfikacji EUROP w Zakładach Mięsnych w Jarosławiu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XIV, 24, 1996, s.149-154
 2. Stec A., System rozliczeń za tuczniki jako czynnik poprawy mięsności świń na przykładzie Zakładów Mięsnych w Jarosławiu, Zjazd Kół‚ Naukowych, Olsztyn 1996
 3. Stec A., Technika przyrządzanych posiłków warunkiem zdrowia i zadowolenia turysty, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 6, Rzeszów 1997, s. 205-215
 4. Kiczek M., Stec A., Zarzadzanie produktem turystycznym na przykładzie gminy Solina, 20 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Zielonogórska 9-10 maja 1998
 5. Stec A., Czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w makroregionie Małopolski Wschodniej, [w:] Turystyka w aktywizacji rozwoju regionu Małopolski Wschodniej, Rzeszów 1998, s. 131-144
 6. Stec A., Wybrane czynniki wpływające na rozwój turystyki w województwie przemyskim, I Międzynarodowa konferencja naukowa w Jarosławiu, Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej, Materiały pokonferencyjne, Jarosław 1998, s. 271-277
 7. Stec A., Bariery rozwoju agroturystyki i możliwości ich przezwyciężenia na przykładzie regionu Podkarpacia, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Jarosławiu, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Materiały pokonferencyjne, Jarosław 1999, s. 249-255
 8. Stec A., Próba identyfikacji korzyści płynących z turystyki wiejskiej, I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Jarosław 15-16 listopada 1999, Jarosław 1999, s. 541-546
 9. Stec A., Kiczek M., Rola Ośrodka Doradztwa Rolniczego w rozwoju agroturystyki w byłym województwie przemyskim, 22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Zielonogórska 14-15 maja 2001, s. 21-27
 10. Kiczek M., Stec A., Analiza zmian ilości bazy noclegowej i jej wykorzystania w Polsce w latach 1990-1999, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 10, Rzeszów 2001, s. 47-57
 11. Stec A., Problemy z gromadzeniem danych z zakresu rozwoju turystyki w gminach na przykładzie powiatu bieszczadzkiego, IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Złotów 9-12 września 2001, Materiały konferencyjne, s. 154-159
 12. Stec A., Kiczek M., Prognoza wykorzystania bazy noclegowej w Polsce na lata 2000-2004, Konferencja nt. Sytuacja turystyki w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 17-26
 13. Stec A., Przybek B., Ocena dynamiki bezrobocia w Polsce w latach 1996-2000 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 11, Rzeszów 2002, s. 175-189
 14. Bembenek B., Stec A., Jakość życia mieszkańców wsi na tle rozwoju obszarów wiejskich w rejonie podkarpackim, Konferencja nt. Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 35-42
 15. Stec A., Stopień zagospodarowania turystycznego i rola agroturystyki w gminach województwa podkarpackiego - analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1999-2002, Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. naukowa A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 337-343
 16. Stec A., Quality changes in meet processing industry against a background of system transformation (Poprawa jakości żywca wieprzowego efektem wdrażania zasad gospodarki rynkowej), The II-nd International Symposium, Economics and management of transformation, University of the West, Timisoara, 7-8.05.2004, s. 401-408
 17. Stec A., Szlosek M., Analiza bezrobocia w województwie podkarpackim w latach 1998-2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 13, Rzeszów 2004, s. 183-193
 18. Ruda M., Stec A., Adaptacja zakładów mięsnych do standardów europejskich, [w:] Gospodarka Mięsna nr 9/2004, s.16-18
 19. Stec A., Kusz D., Przetwórstwo żywca wieprzowego na Podkarpaciu po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2006 Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, t.2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 345-349
 20. Kilar J., Kusz D., Stec A., Potencjał konkurencyjny podkarpackich producentów żywca wieprzowego na tle producentów krajowych, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2006 Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, t. 1, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 413-418
 21. Kusz D., Stec A., Wyniki ekonomiczne gospodarstw utrzymujących bydło simentalskie na Podkarpaciu, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Agrobiznes 2006 Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, t. 1, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 520-524
 22. Stec A., Działanie praw ekonomicznych na przykładzie gospodarki mięsnej, [w:] Prace Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 20, Wybrane problemy rolnictwa i ochrony środowiska, Krosno 2006, s. 63-71
 23. Stec A. - Uwarunkowania i skutki dostosowania sektora przetwórstwa żywca wieprzowego do standardów unijnych - streszczenie pracy doktorskiej, [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3/2006, Warszawa 2006, s. 145-150
 24. Stec A., Ruda M. - Przemiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego na Podkarpaciu w latach 1999-2005 [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Przedsiębiorczość i innowacyjność - Wyzwania współczesności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 614-620
 25. Stec A. - Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w zakładach przetwórstwa żywca wieprzowego na Podkarpaciu w latach 1999-2004 [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Przedsiębiorczość i innowacyjność - Wyzwania współczesności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 607-613
 26. Stec A. - Kategoryzacja zakładów mięsnych jako miernik dostosowania do standardów unijnych na przykładzie Podkarpacia [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 2, Warszawa-Poznań 2006, s. 225-229
 27. Stec A., Wpływ procesów integracyjnych na przemiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego (na przykładzie Podkarpacia), [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, 124-128
 28. Stec A., Kiczek M. - Konkurencyjność produktu turystycznego woj. podkarpackiego, Konferencja nt. Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województw podkarpackiego i lwowskiego, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2007, s.17-24
 29. Stec A., Kiczek M. - Rola Stowarzyszenia Agroturystycznego  "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" Bieszczady w rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2007, s.135-142
 30. Kiczek M., Stec A. - Ocena aktywności inwestycyjnej członków Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" Bieszczady w latach 2002-2006, [w:] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2007, s.291-300
 31. Stec A., Kiczek M. - Identyfikacja produktów lokalnych związanych z turystyką miejską na przykładzie Rzeszowa, Materiały pokonferencyjne Śladami derkacza - przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej, Olszanica 2007, s.31-40
 32. Kiczek M., Stec A. - Kreowanie lokalnych produktów turystycznych o wysokiej konkurencyjności na przykładzie Rzeszowa, Materiały pokonferencyjne Śladami derkacza - przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej, Olszanica 2007, s.41-52
 33. Woźniak M., Stec A. - Środowisko przyrodnicze i kulturowe jako dobro ekonomiczne i społeczna wartość rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Bieszczadów, [w:] Potencjał turystyczny w regionach, red. naukowa I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 23-34
 34. Stec A., Kiczek M. - Analiza zmian w zarządzaniu turystyką na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Aktualne problemy zarządzania, Zaporoże-Rzeszów 2008, t. I, s.377-401
 35. Kiczek M., Stec A. - Znaczenie regionalnego programu operacyjnego w aktywizacji obszarów wiejskich Podkarpacia, [w:] Czynniki rozwoju wsi i rolnictwa, Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 24-25.09.2008, Narodowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie, s. 318-324
 36. Stec A., Kiczek M. - Rola produktów turystycznych w podnoszeniu atrakcyjności obszarów wiejskich na przykładzie Bieszczadów, [w:] Czynniki rozwoju wsi i rolnictwa, Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 24-25.09.2008, Narodowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie, s. 340-345
 37. Stec A., Kiczek M. - Analiza infrastruktury turystycznej powiatów województwa podkarpackiego, [w:] Gospodarka regionalna i turystyka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyt 5/08, t. II, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, s. 43-53
 38. Kiczek M., Stec A. - Analiza atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej powiatów województwa podkarpackiego, [w:] Gospodarka regionalna i turystyka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy  Środkowo-Wschodniej, Zeszyt 5/08, t. II, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, s. 287-293
 39. Stec A., Stec S., Budowa i rozwój produktu w oparciu o walory turystyczne obszarów wiejskich na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego - monografia pod redakcją Piotra Palicha, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 68-75
 40. Stec S., Stec A., Oferta turystyczna podkarpackich gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego - monografia pod redakcją Piotra Palicha, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 320-328
 41. Stec A., Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw rodzinnych nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w Polsce, [w:] Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju pod. red. Łukasza Sułkowskiego, Tom XII, z. 6 Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2011, s. 165-177
 42. Stec A., Kiczek M., Czyrek B., Biedka Ł., Rodzaje turystyk uprawianych w Bieszczadach, [w:] Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Zeszyt 7, Jasło 2012, s. 180-185
 43. Stec A., Rygiel J., Wyciąg na Jasło, szansa czy zagrożenie, [w:] Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Zeszyt 7, Jasło 2012, s. 186-193
 44. Kiczek M., Stec A., Wilga M., Wątor P., Ocena infrastruktury turystycznej i paraturystycznej Bieszczadów, [w:] Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Zeszyt 7, Jasło 2012, s. 42-51
 45. Stec S., Stec A., Udział producentów pierwotnych w pozyskiwaniu środków finansowych na systemy jakości żywności, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Zeszyt 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 233-240 
 46. Stec S., Stec A., Jakość żywca wieprzowego wytwarzanego w gospodarstwach w województwie podkarpackim w 2010 roku według klasyfikacji EUROP, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 120-124
 47. Stec A., Stec S., Zmiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego w województwie podkarpackim w latach 2005-2010, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 278-282
 48. Stec A., Wpływ integracji z Unią Europejską na sytuację w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego na przykładzie Podkarpacia, [w:] Współczesne Problemy Ekonomiczne, Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, Zeszyty Naukowe nr 787, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 121-130
 49. Stec A., Rozwój funkcji turystycznej a zmiany na rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne w latach 2004-2012 w województwie podkarpackim [w:] Modern Management Review vol. XVIII 20 (4/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 203-214 
 50. Stec A., Związek między funkcją turystyczną a wydatkami na turystykę w miastach na prawach powiatu w województwie podkarpackim w latach 2008-2012, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego (red. naukowa E. Sobczak, B. Bal-DomaĹ„ska, M. Obrębalski), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 213-223
 51. Woźniak M., Stec A., "Fioletowa krowa" jako czynnik sukcesu promocji agroturystyki i regionu w otoczeniu [w:] Agroturystyka w Austrii i Polsce, Urząd Gminy Dukla, Dukla 2015, s.1-11
 52. Stec A., Zastosowanie metody Hellwiga do określenia atrakcyjności turystycznej gmin na przykładzie Województwa Podkarpackiego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych t.XVI, Wydawnictwo SGGW, z.4, Warszawa 2015, s.117-126
 53. Stec A., Zmiany wielkości bezrobocia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim w latach 2009-2013, [w:] Przemiany rynku pracy w Polsce, (pod red.) Organiściak-Krzykowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Olsztyn-Warszawa 2015, s. 296-309
 54. Stec A., Rola produktu regionalnego i tradycyjnego w podnoszeniu jakości produktu turystycznego na przykładzie Podkarpacia [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 85-99
 55. Stec A., Porównanie metody Hellwiga i metody waloryzacji według bonitacji punktowej do oceny atrakcyjności turystycznej gmin na przykładzie województwa podkarpackiego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych t. XVIII, Wydawnictwo SGGW, z. 2, Warszawa 2017, s. 314-323

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję